ANBI

Naam

Stichting maatschappelijke dienstverlening De Kern

 

Publiek bekende naam

De Kern

 

Contactgegevens secretariaat

Bitterstraat 57 (niet voor cliënten)
Postbus 1378      
8001 BJ Zwolle
038 4569 700

 

Verantwoording
In de (raam)overeenkomst met de gemeenten met bijbehorende begroting, beschrijft De Kern welke ondersteuning zij levert op basis van de gemeentelijke subsidie. Daarnaast organiseert De Kern wisselende projecten voor wisselende opdrachtgevers. Jaarlijks schrijven we een jaarverslag met de inhoudelijke en financiële verantwoording van alle geleverde zorg/ondersteuning.

 

Beleid

Wijz, De Kern en Jeugd ggz vallen onder één directie. Gezamenlijk hebben zij één beleidsplan: het organisatieplan

 

Bestuurssamenstelling
De stichting De Kern maakt deel uit van Stichting Dimence Groep. Voor de bestuurssamenstelling van De Kern verwijzen we naar de bestuurssamenstelling van de Dimence Groep.

 

Beloningssyteem
De Kern valt onder de gezamenlijke directie van de stichtingen WijZ, De Kern en Jeugd ggz. Medewerkers van De Kern ontvangen salaris volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De hoogte van het salaris wordt vastgesteld op basis van hun kennis en ervaring.

 

Jaardocument
In het jaardocument van de Dimence Groep wordt het beleidsplan, het beloningssysteem, een overzicht van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording nader toegelicht.

 

Fiscaal nummer
8083.11.827

KvK nummer

05064754

 

De Kern hanteert de gedragscode “Governance code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening”, opgesteld door de MO groep. 

 

Doelstelling

Het doel van Stichting de kern is het verrichten van maatschappelijk werk, het verrichten van sociaal raadsliedenwerk en het coordineren van de plaatsing van moeilijk plaatsbaren “een en ander in de ruimste zin genomen”.  De stichting kan samenwerken met, en bestuurlijk deelnemen in andere instellingen met gelijksoortig of complementaair doel; de stichting kan daartoe tevens andere stichtingen of rechtsperseonen oprichten. De stichting beoogt niet het behalen van winst.

 

 

Twitter