Ketenpartnertevredenheid

Ketenpartnerwaardering

In 2014 hebben we een breed uitgezet tevredenheidsonderzoek onder ketenpartners via Tevreden.nl uitgevoerd. Tevreden.nl is een onafhankelijk onderzoeksbureau, dat met gevalideerde vragenlijsten tevredenheidsmetingen uitvoert.
Van de 581 afgeleverde verzoeken om aan het onderzoek deel te nemen, hebben uiteindelijk 154 samenwerkingspartners gereageerd. Wij zijn heel blij met het responspercentage van 26,5%.
Een breed scala van organisaties heeft de enquête ingevuld.

 

Rapportcijfer

Over de algemene score zijn we als Kern zeer tevreden. Het algemene rapportcijfer is 7,3. De landelijk  gemiddelde score is 7,2.

 

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn voor ons op veel terreinen herkenbaar en ook verwacht. Een uitgebreide samenvatting van de resultaten van het ketenpartneronderzoek is hier te vinden.

 

Positief

Net als bij de cliënttevredenheidsmetingen zijn de ketenpartners het meest tevreden over onze medewerkers. Deze worden over het algemeen als vriendelijk, deskundig, betrokken, resultaatgericht en bereikbaar (per mail) ervaren.
Een ander terrein waar we positieve opmerkingen over krijgen, is onze bereidheid om mee te denken bij het oplossen van problemen. Dat geldt zowel op persoonlijk/cliëntgericht vlak als op lokaal/maatschappelijk niveau.
De Kern wordt als laagdrempelige organisatie ervaren, die een belangrijke rol speelt op het gebied van maatschappelijke hulp- en dienstverlening.

Verbeterpunten overzicht

1. Terugkoppeling

Ketenpartners krijgen niet altijd informatie teruggekoppeld ook niet als dat van tevoren is afgesproken. Als orgnisatie vinden we het uitermate belangrijk dat we doen wat we beloven.

Wat we er aan doen:

  1. In 2015 zullen we in de teams extra aandacht besteden aan dit punt. 
  2. We zullen verder bekijken of er technische mogelijkheden zijn om medewerkers te ondersteunen bij de terugkoppeling van informatie.

 

Een aparte vorm van terugkoppeling zijn de terugbelverzoeken. Het streven is, dat de medewerker dezelfde dag nog reageert op een terugbelverzoek.

Wat we er aan doen:

De terugbelverzoeken worden meegenomen in het verbetertraject.

2. Wisseling personeel

Wisselingen in personele bezetting hebben diverse oorzaken. Zo is er natuurlijk verloop doordat medewerkers met pensioen gaan, een andere functie krijgen of in een andere plaats willen werken.

Lastig zijn personeelswisselingen die voortkomen uit de afspraken die we maken met de financiers van ons werk. Door de relatief kortdurende (jaarlijkse) afspraken met gemeenten en andere klanten (bijvoorbeeld scholen) hebben we een bepaalde flexibiliteit nodig. Deze flexibiliteit wordt gerealiseerd door te werken met tijdelijke arbeidscontracten. Het nadeel daarvan is dat het verloop van personeel groter is.

 

Wat we er aan doen:

Ondaanks de onvermijdelijke verloop van personeel, streven we naar zo veel mogelijk continuïteit.

3. Locaties

We beseffen dat we met onze kantoren niet op A-locaties zitten. Dat is in veel gevallen een bewuste keuze omdat:

  • We graag in de buurt van onze doelgroep willen zitten.
  • We ons geld liever besteden aan hulpverlening, dan aan dure huisvesting.
  • We graag in de buurt van onze samenwerkingspartners willen zitten.

 

Wat we er aan doen:

Binnen de kaders van bovenstaande punten streven we naar optimale huisvesting. 

4. Reactief

Door een aantal ketenpartners wordt opgemerkt dat De Kern te reactief is. Dit punt speelt van klein naar groot. Zo verwacht men meer actie van onze medewerkers, als de cliënt niet komt opdagen. Maar men verwacht ook, dat De Kern initiatieven neemt om ketenpartners bij elkaar te brengen.

 

Wat we er aan doen:

Recentelijk hebben we “no-show”-beleid vastgesteld. In de teams zal dit beleid evenals de mogelijkheden om meer initiatieven te tonen in de komende jaren meer vorm krijgen.

5. Uitdragen visie

Door enkele ketenpartners wordt aangegeven dat De Kern geen duidelijke visie zou hebben en/of dat deze visie niet bij hen bekend is.

 

Wat we er aan doen:

We hebben de teksten op deze website onder de loep genomen en aangepast.

Waar zinvol en mogelijk zullen we onze visie op maatschappelijke/psycho-sociale/praktische problemen en de bijdrage die De Kern daarin kan leveren, de visie op samenwerking in het sociale domein, de visie op preventie en behandeling via verschillende media (website, jaarverslag, folders, flyers, enz.) verder uitdragen.

Twitter