Missie / visie

Missie
De Kern Maatschappelijke Dienstverlening is een laagdrempelige organisatie die hulp biedt bij psychosociale, materiële en sociaaljuridische problemen. De Kern stelt zich ten doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen te bevorderen en hun probleemoplossend vermogen te vergroten. De Kern richt zich vooral op mensen van alle leeftijden, die in dat opzicht het meest kwetsbaar zijn.

Visie
De Kern biedt voor iedereen, door alle levensfasen en dicht bij de leefwereld van iedere (kwetsbare) cliënt/burger, hoogwaardige, laagdrempelige en duurzame maatschappelijke dienstverlening, ondersteuning en begeleiding. Hierin staat de cliënt centraal met respect voor diens levensbeschouwing en zingeving en wordt uitgegaan van:

  • de eigen kracht,
  • het versterken van de zelfredzaamheid,
  • het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en regie en
  • het versterken van het sociaal netwerk

van de cliënt. Uitgangspunten hierbij zijn één cliënt, één hulpverleningsplan, één gezicht. We geven of organiseren zoveel hulpverlening als noodzakelijk is, maar nooit meer dan nodig is.

Wij bieden ondersteuning vertrouwd en dichtbij via geïntegreerde- en wijkgerichte teams en in nauwe samenwerking en verbinding met onze ketenpartners. Bij ons werken deskundige en goed opgeleide professionals. Onze professionals werken vanuit een mensgerichte benadering, waarin aandacht voor en verbinding met de cliënt leidend zijn voor het leveren van ondersteuning naar behoefte. Daar waar gewenst en noodzakelijk werken we ook outreachend. Wij hechten aan een open organisatie en communiceren transparant om alert te reageren op ontwikkelingen en innovatief in te spelen op zorgvernieuwing in de samenleving.

Kernwaarden
De kernwaarden voor de organisatie zijn: vertrouwd, integraal en resultaatgericht.

Motto
We werken vanuit het motto: "De Kern helpt mensen ontwikkelen".

Divisie
De Kern vormt samen met de stichtingen Jeugd GGZ en WijZ één divisie onder de Dimence Groep.

           

 

 

 

 

 

Twitter