Onze werkwijze

We werken laagdrempelig, outreachend en pro-actief. Onze kracht is de aanwezigheid in het gezin, de buurt, de school, de wijk, de lokale netwerken en onze toegankelijkheid. Door onze hulp- en dienstverlening zijn we in staat vroegtijdig (dreigende) problematiek te signaleren en op te lossen.

Oplossingsgericht
Onze hulp is kortdurend en oplossingsgericht. Dit betekent dat we aansluiten op wat er in het hier en nu gebeurt, en samen onderzoeken wat er al goed gaat. Hierdoor kan het probleem door het maken van actiegerichte doelen sneller aangepakt worden. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid. Bij hulpverlening aan jongeren worden ouders en/of verzorgers op enigerlei wijze bij de hulpverlening betrokken. Onze inzet is dat we ondersteunen, en dat we samen de problemen op lossen.

Op iedere vraag een antwoord
We werken bij uitstek contextueel. Daar bedoelen we mee dat individueel beleefde problematiek altijd in de context van de leefsituatie (relatie, gezin, buurt of wijk) wordt bekeken. We hebben op iedere vraag een antwoord en leiden zo nodig toe naar gepaste zorg/hulp.

Gratis hulp, taalproblemen en geheimhouding
De hulp is gratis, zowel van het Algemeen Maatschappelijk Werk als van de Sociaal Raadslieden. Vindt u het moeilijk om in de Nederlandse taal te praten, dan maken we gebruik van het tolkencentrum. Alle medewerkers hebben een beroepsgeheim. De maatschappelijk werkers houden zich aan hun beroepscode.

Twitter